top of page

키울 수

없다면

​전국50개 지부

24시간 긴급입소

급작스러운 사고나 피치못할

사정으로 사랑하는 반려동물을

급히 보내야한다면(양도)

동물보육원으로 문의주세요.

영어/중국어/일본어/불어 통역이

가능한 전문 상담사들이 외국인

친구들의 반려동물 긴급입소도

상담해 드립니다.

24小时紧急入所服务

当发生紧急事故或者突发状况而不得不将心爱的宠物送走或寄养时,请向韩国动物保育所咨询。

我们提供英文/中文/日文/法文客服,为外国朋友们提供专门咨询服务。

24-hour emergency admissions foster

care service 

In the event of an emergency or incident and you have to send your beloved pet away or foster care, please consult the Korea Animal Care Center.

We provide English/Chinese/Japanese/French customer service to provide professional consulting services for foreign friends.

 

 

 

 

 

 

서울특별시

   중구지부:02-2233-2513​             강남구 준비중    

   용산지부:010-4744-5868           강서구M:010-4496-0918

   도봉지부:010-4806-0904           성북지부:010-3004-1668    

   강북구M:010-8454-4558           은평지부:010-7140-6577

   영등포구:010-2463-4761

인천광역시

   서구지부:010-8353-5279          석남지부:010-3370-1256 

                   

 경기도

 

   성남지부:010-6281-8993          성남수정:010-3112-9033    

   분당지부:010-9629-9090          분당이매:010-4159-9882    

   고양지부:010-9785-7939          파주지부:010-8429-9572

   안성옥산:010-5547-8011          안성진사:010-8352-2975

   파주야당:010-2494-4302          수원지부:010-7749-0059

   안산상록:010-7567-8214          안산지부:010-2626-0369

   광주지부:010-5765-4620          하남시M:010-3545-5034

   안양시 리뉴얼 중                        남양주M:010-6389-7199

   용인시M:010-4530-4234          김포지부:010-7934-0165

   광명하안:010-3082-0358          광명 리뉴얼 중

   화성동탄:010-4515-5450          오산시M:010-4946-5450

 강원도

   

   춘천시M010-2908-8828           원주 리뉴얼 중

   강릉 리뉴얼 중

충청도

   천안오성:010-2385-9402          대전중구:010-3942-1119

   세종지부 리뉴얼 중                    대전산성:010-2562-0657

   당진지부:010-3068-4100          대전서구:010-8109-1911

   청주시M:010-4574-1261          공주시 준비중

   논산시 준비중

 경상도

   김해율하:010-5094-3893           김해대성:010-3387-2522 

   포항지부:010-9471-2940           경주시M:010-5411-1607

   대구신암:010-5958-6900           문경시M:010-5708-3109

   원시M:010-2221-0522           창원성산:010-8732-7546

​   거제지부:010-4167-9434           울산지부 준비중

       

                                    부   산

   부산진구:010-5000-4650          부산 해운대구 준비중

   부산북구:010-4277-5217                                                                 

 

전라도

 

  광주 광산:010-4285-4986        광주북구:010-6684-4377 

  익산시 M:010-5191-0509        광주 월계:010-4704-1141         나주 리뉴얼 중

     

                                                          

                      제주도                     

                               

제주지부  010-7331-1203  

                                                                

   

사육
흰 고양이

입소가능 동물
포유류/설치류/양서류/조류/파충류/곤충

Animals such as mammals/rodents/amphibians/birds/reptiles/insects that are allowed to be fostered in the clinic
允许入所保育的动物

哺乳动物/啮齿动物/两栖动物/鸟类/爬行动物/昆虫

​무료입소 기준
기준외 유료입소

01

​소형의
품종견&품종묘

중.대형 유료입소
​견,묘를 제외한 동물은 유료입소

02

​3세 이하

03

심사기준에 결격
​사유가 없을 경우

bottom of page