top of page

키울 수

없다면

​전국50개 지부

24시간 긴급입소

급작스러운 사고나 피치못할

사정으로 사랑하는 반려동물을

급히 보내야한다면(양도)

동물보육원으로 문의주세요.

영어/중국어/일본어/불어 통역이

가능한 전문 상담사들이 외국인

친구들의 반려동물 긴급입소도

상담해 드립니다.

24小时紧急入所服务

当发生紧急事故或者突发状况而不得不将心爱的宠物送走或寄养时,请向韩国动物保育所咨询。

我们提供英文/中文/日文/法文客服,为外国朋友们提供专门咨询服务。

24-hour emergency admissions foster

care service 

In the event of an emergency or incident and you have to send your beloved pet away or foster care, please consult the Korea Animal Care Center.

We provide English/Chinese/Japanese/French customer service to provide professional consulting services for foreign friends.

 

 

 

 

 

 

서울특별시

   중구지부:02-2233-2513​             서초구M:010-8929-1403    

   용산지부:010-4744-5868           강서구M:010-4496-0918

   도봉지부:010-4806-0904           성북지부:010-9951-5504    

   강북지부:010-8911-7283           은평지부:010-7140-6577

   영등포구:010-2463-4761

인천광역시

   서구지부:010-8353-5279          석남지부:010-3370-1256 

                   

 경기도

 

   성남지부:010-6281-8993          성남수정:010-3112-9033    

   분당지부:010-9629-9090          분당이매:010-4159-9882    

   고양지부:010-9785-7939          파주지부:010-8429-9572

   안성옥산:010-5547-8011          안성진사:010-8352-2975

   파주야당:010-2494-4302          수원지부:010-7749-0059

   안산시M:010-7567-8214          안산지부:010-2626-0369

   광주지부:010-5765-4620          하남지부:010-4793-1330

   안양시M:010-2929-4230          남양주M:010-9331-7199 

   용인시M:010-4530-4234          김포지부:010-7934-0165

   광명하안:010-3082-0358          광명지부:010-3004-1668

   화성지부 리뉴얼 중                    이천지부 리뉴얼 중

 강원도

   

   춘천지부 리뉴얼 중                     원주지부:010-8672-0060

   강릉시M:010-2046-7556

충청도

   천안오성:010-2385-9402          대전중구:010-3942-1119

   천안서북:010-9626-5973          대전산성:010-2562-0657

   당진지부:010-3068-4100          대전서구:010-8109-1911

   아산지부:010-9626-5973.         청주시M:010-4574-1261

 경상도

   김해율하:010-5094-3893           김해대성:010-3387-2522 

   포항지부:010-9471-2940           경주시M:010-5411-1607

   대구신암:010-4798-7858           대구동구:010-8256-7372

   원시M:010-2221-0522           창원성산:010-8732-7546

​   울산지부:010-9331-2329

       

                                    부   산

   부산지부:010-2632-1726        부산시M:010-8521-6246

 

전라도

 

  광주 광산구:010-4285-4986        광주북구:010-6684-4377 

     순천 지부:010-8024-1204       광주 월계:010-4704-1141           나주시M:010-9420-9270

     

                                                          

                      제주도                     

                               

제주 상담원 010-2336-9469  

                                                                

   

사육
흰 고양이

입소가능 동물
포유류/설치류/양서류/조류/파충류/곤충

Animals such as mammals/rodents/amphibians/birds/reptiles/insects that are allowed to be fostered in the clinic
允许入所保育的动物

哺乳动物/啮齿动物/两栖动物/鸟类/爬行动物/昆虫

​무료입소 기준
기준외 유료입소

01

​소형의
품종견&품종묘

중.대형 유료입소

02

​3세 이하

03

심사기준에 결격
​사유가 없을 경우

bottom of page