top of page

키울 수

없다면

24시간 긴급입소

급작스러운 사고나 피치못할

사정으로 사랑하는 반려동물을

급히 보내야한다면

동물보육원으로 문의주세요.

영어/중국어/일본어/불어 통역이

가능한 전문 상담사들이 외국인

친구들의 반려동물 긴급입소도

상담해 드립니다.

24小时紧急入所服务

当发生紧急事故或者突发状况而不得不将心爱的宠物送走或寄养时,请向韩国动物保育所咨询。

我们提供英文/中文/日文/法文客服,为外国朋友们提供专门咨询服务。

24-hour emergency admissions foster

care service 

In the event of an emergency or incident and you have to send your beloved pet away or foster care, please consult the Korea Animal Care Center.

We provide English/Chinese/Japanese/French customer service to provide professional consulting services for foreign friends.

 

 

 

 

 

서울특별시

   중구지부:02-2233-2513​             강서지부:010-4164-5675    

   용산지부:010-4744-5868           강서구M:010-4496-0918

   도봉지부:010-4806-0904           성북지부:010-9951-5504    

   강북지부:050-71330-6577         은평지부:010-7140-6577

 

인천광역시

   서구지부:010-8353-5279          석남지부:010-3370-1256 

                   

 경기도

 

   중원지부:010-6281-8993          수정지부:010-3112-9033    

   분당지부:010-9629-9090          분당이매:010-4159-9882    

   고양지부:010-9785-7939          파주지부:010-8429-9572

   안성옥산:010-5547-8011          안성진사:010-8352-2975

   파주야당:010-2494-4302          수원시M:010-7749-0059

   광명지부:010-3004-1668          수원지부:010-4235-1205

   광주지부:010-5765-4620          하안지부:010-3082-0358

   하남지부:010-9294-1417          남양주M:010-9331-7199 

   화성지부:010-2902-0636          김포지부:010-7934-0165

   안산지부:010-2626-0369          이천지부:010-3578-7750

   안양시M:010-2929-4230

 강원도

   

   춘천지부:010-4793-1330         원주지부:010-4793-1330

   

충청도

   천안지부:010-2496-6137          대전중구:010-3942-1119

   영동지부:010-9991-4826          대전산성:010-2562-0657

   당진지부:010-3068-4100          대전서구:010-8109-1911

   충주 준비중

 경상도

   김해율하:010-5094-3893           김해대성:010-3387-2522 

   포항지부:010-9471-2940           경주시M:010-5411-1607

   포항북구:010-5230-7495           대구남구:010-2584-3497

   의령군M:010-2498-6623           창원성산:010-8732-7546

   대지부:010-8256-7372​          창원시M:010-2221-0522     

   

   

                                    부   산

   부산시M:010-8521-6246

 

 전라도

 

광주 광산구M:010-4285-4986   광주북구M:010-6684-4377 

  광주 남구M:010-9623-2665       광주 월계:010-4704-1141   순천 지부:010-8024-1204

                                                          

                      제주도                     

                               

제주 상담원 010-7343-0668  

                                                                

   

사육
흰 고양이

입소가능 동물
포유류/설치류/양서류/조류/파충류/곤충

Animals such as mammals/rodents/amphibians/birds/reptiles/insects that are allowed to be fostered in the clinic
允许入所保育的动物

哺乳动物/啮齿动物/两栖动物/鸟类/爬行动物/昆虫

​무료입소 기준
기준외 유료입소

01

​소형의
품종견&품종묘

중.대형 유료입소

02

​3세 이하

03

심사기준에 결격
​사유가 없을 경우

bottom of page